عشق برادری

در مریدت ای دوست، ره کعبه نیست به جز
                        مال و اموالت، بر این ره مروت، هرگزی نیست به جز

قدرت عشقت، که در راه شرف باز بگشت
                        نیست گمراهی، بر این گمراهگان، ای یارم، نیست به جز

راه شرفت، جانم، گم گشته این غیرت بود
                         لیکن ای دوست، غریبا مشو از من، کو کهی، نیست به جز

راه عشقان، طرفی غامض و رسوا باشد
                         لیکن ای ماهم، پریچهر رو، زبر باز، بسی نیست به جز

کاین موسی و شعبان، بر سخنی ره بوند
                         پشیمان مشو ای دوست، ز این غریب دیار، همانا، نیست به جز

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!