قاتی کردن دین و مذهب، با حکومت و سیاست

ای دوست، مشو حیران، ز این قدرت دینت
                        کاین قدرت و مذهب، چند بس، فساد بچیند

گر مذهب تو، باشد گرامی، ای جان دوست من
                        مگذار عزیزم، کاین دین و مذهب، ره قدرت بچیند

گر باشی یهودی، و یا مسلمان، و یا مسیحی
                        پندار برادر، کاین معرکه قدرت، بس فساد بچیند

گر تو مخلوط کنی، این دین و قدرت، به راه
                         یادت ای باشد برادر، نه لیاقت بس فساد، همدر بچیند

ای جان من، و العشق من، هرگز فراموشت مباش
                         کاین  مخلوطه دین، و حکومت، هرگز برکت نچیند

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!