با نوروز بیا

تک سوار افسانه ها،
رستم داستان سرا،
نه در خواب و نه در رویا،
حمل کن پیغام ما
آرزوی صلح و صفا.

ای اهورا مزدا
دریافت کن خفته گان آریا.
با نوروز بیا،
پاک کن شبنم اشک ما.
واژگون کن تخت دیوها.
سرنگون کن خاقان کدخدا،
آنچنان کن انتقام خون فرزندان ما.

سر سوار ارتش آریا،
ای رهنما،
اتمام کن این ماجرا.
آزاد کن سرزمین باغچه ها
ز دست رئیس رؤسا،
سرور چابک ادا.

سنبل سرخ لجنگاه سیا
ای توانا،
بر پا کن هفت سین آریا.
با نوروز بیا،
تطهیر کن گنبد یکتا.

ای خیر خوا،
جار زن نَسک پنجگا.
ساز زن اوستای دعا.

ای ایزد یکتا،
با نوروز بیا،
رام کن تاز موج آسیا.
دور کن جور کفا.
ریشه کن خار چشم آریا.

قاصد قران عجم
ای پارسا،
سهم کن آجیل مشکل گشا.
دست در دست لاله بیا،
دیدار عید باستان ما.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!