جشن

راست دلان را به تدریس بیار

شاد دلان را به جشن سبکباران بیار

که این مدرسه عشق نشود تعطیل

یاد خال یار را با سپاس دلداران بیار

خوشبختی دیداردوستان کی خواهد رسید

این غزل را به پیشواز این رسوا بیار

راه دور و سیمرغ گمشده در التهاب

از فراز مرز عشق پیغامی از شفا بیار

باران شست در و دیوار تنهائی

به خورشید بگو یار رنگین کمان بیار

شده مستی از بوی شکوفانه مجاز

این خاک تر بهر مزهء لوطی بیار

گفتا اورنگ جمشید شد فنا از غرور

گفتم این مهرهء اطلس تو دنیا را بیار

اورنگ
Mars 2009

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!