زرتشت – اولین پیامبر ایرانی

ای زرتشت، تو پیامبر بودی، ز اغاز
                  کاین اهورامزد، و اهریمن، در مرادت، بس شود باز

چه در پندار، و چه در گفتار، و چه در کردار
                   ای پیامبر، ز این را بدان، که در ره الهی، تو باشی سرفراز

من گر باشم یهودی، و یا مسلمان، و یا مسیحی
                   ای پیامبر، این را بدان، بس احترام، بر روی فروزانت، کنم باز

این ایران بزرگ، گر خاک کوروش و داریوش بود
                   این بدان، ای مهربان، پایه و بنیانش، ز تو بود باز

در اتش اتشکده، سوزان کنم این روح و تن
                   ای عزیزم، ای پیامبر، تو ایرانی، افتخارم بر تو، ای باز

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!