گذر

بارها در گذر درهم  بگذشته من

بسر کوی خیال تو دلم

                 باز تپید

باز با یاد تو دل شیدا شد

بتمنای وصا لت پرو بالی زد و

سینه بدرید

دیده ام باز بدنبال تو هر سو میگشت

گم شدی در گذر خواب بهم ریخته و مرطوبم

چشم من باز بتاریکی بگذشته من

سو سو زد

تو نبودی اما

همه جا تیرگی و ..راه به هر سو بسته

هیچ پیدا نبود

غیر سرابی و  دو پای خسته

کوچه  خواب و خیال تو و تنهائی من

شد  دو صد فاصله  و  …در گذر خاطره و

کهنه کتابی  بسته.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!