دختران ایرانی در مسابقه ملکه زیبایی

امسال چهار دختر ایرانی  و نیمه ایرانی در مسابقه ملکه زیبایی کانادا شرکت دارند. ایرانیان برونمرز به این مناسبت کاریکاتوری را در شماره جاری چاپ کرده است. این کاریکاتور و مطالب خواندنی زیر را در شماره این هفته بخوانید:

 •  رکود اقتصادی و تقابلها
 • از کلثوم ننه تا پلیس فدرال
 • سیزده بدر یا یکشنبه بدر
 • نوروز در آن پائین ها
 • ایرانیان در مسابقه ملکه زیبایی کانادا
 • سیتی بوی مفت خور بازار بورس
 • بزرگ شدن در خانواده سوسیالیست کارگری
 • وصیت نامه خمینی در دانشگاه لندن
 • قوانین انقضای گرین کارت امریکا
 • تغییر در قوانین ویزای ازدواج بریتانیا
 • بهایی ایرانی زاده در ژاپن
 • تغییر عادتهای ما: نفتی، برقی، دیجیتال

برای خواندن شماره جدید به این نشانی بروید:
PDF Flash

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!