مدعی جدید ریاست جمهوری ایران

رهبر انقلاب اسلامی نسبت به موسوی تردید دارد چرا که وی در دوران ریاست جمهوری ایشان مقام نخست وزیری کشور را در دست داشت. هردو آنها اغلب در بسیاری از موارد سیاست اقتصادی، اجتماعی و مذهبی بحث می کردند. احمدی نژاد در عوض فرمانبردار خامنه ای بوده و طی این چهار سال بیشتر سیاست های وی را به مرحله اجرا در آورده است. از دیدگاه آیت الله خامنه ای همین احمدی نژاد است که رقبای اصلاح طلب را دور نگاه داشته و همچنین با تلاش های جرج بوش برای استیلا بر ایران و خاور نزدیک مقابله کرده است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!