اینها را ما پس میدهیم آنها را هم شما پس بدهید!

حدود 2 سال و نیم پیش، تعدادی از فرماندهان سپاه که همراه چند مقام و مامور دیگر، که تاکنون اسامی واقعی و مسئولیت و ماموریت آنها اعلام نشده، برای مذاکره، که نوع و طرف آن نیز رسما اعلام نشده راهی شهر “اربیل” در کردستان عراق می شوند…

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!