روز رستاخیـز – عیسـی مسیح

از دم درگاه الهی، گویدت باز شو، بشنو ای دوست، و ای پیامبر
     ز این ره ایمان، بس پژوهش کن، ای رفیق الهی، و ای پیامبر

تو و ایزد، در همه وقت، و در همه جا، واقع از اسرار جهان
     خود را فدا کردی، در ره بشریت، ای دوست خداوند، و ای پیامبر

گر بر صلیبت کشند، لیکن این روح الهی، کاین روح القدس
     دوباره دهدت جان، ز این درگاه فردوس ، ای رستاخیز ، و ای پیامبر

در کنار محمد، و موسی، باشی همچون، ای پیامبر اعظم
      رحمت بر ان مادرت مریم، خونت جریان بود، و روان، ای دوست، و ای پیامبر

گر روم تورا بر صلیب کشد، لیکن ای رفیق، روم دگر نباشد
      تو هستی، و پاینده باشی، تا ابد، ای عیسی مسیح، و ای پیامبر

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!