کمک های مالی به حماس

هنیه  می گوید پرداخت ماهانه یکصد دلار به هر یک از صد هزار کارگر بیکار نوار غزه  سه هزار ماهیگیر فلسطینی  اختصاص چهل و پنج میلیون دلار حقوق کارمندان دولت حماس  و ساخت دوهزار خانه ویران شده در نواز غزه با سرمایه بیست میلیون دلار از جمله کمک های دولت تهران به دولت حماس در غزه است

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!