شعر من

شعر من

هق هق خواب معصومانه کودکي است

که تو را نيمه شب از خواب بيدار کند

تا از خواب هايت

برايم گريه کني

آيا بياد داري؟

ديشب جه خوابي ديدي.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!