یکتـا بودن با خداونـد – مـن و او

بر هر دری می زنم، در این جستجو، خداوندا کجایی
  کاین در باز شد، و ان در، بینم در خود، ای شاعر کجایی

فرقی نباشد، ز این دل و عالم، گر چه بیشتر، من بینم
  هیچ تفاوت من نبینم، ای خداوندا، من شاعر، و تو کجایی

راه الهی، که گویندش نماز و دعا، بس راهی نیست
  بر خود نگر، ای مرد مومن، درونت را، کاین خداوندا، تو کجایی

گر مسلمان باشی، و یا یهودی، و یا مسیحی
  فرقی نباشد، ای برادر، در خود جو، و نه در اسمان، ای خداوندا، تو کجایی

در ره عالم، تو خداوند هستی، و خداوند تو
  فراموشت مکن، ای یار یاران، در خود جو ان را، کاین خداوند، تو کجایی

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!