عالمی هشیارتر

ای که از من با منی نزدیکتر

سینه ام بشکاف و این دل را ببر

 

حالت تشویش ما آرام بخش

و به سامان آور این دیوانه سر

 

خاک من در آتش عشقی بسوز

تا که جاری گردد از آن جوی زر

 

ذره ها رو جانب جانان روند

خانه ی دلبر بود قصد سفر

 

هر دم از مهری دلی میرد به تن

جای آن قلبی بروید تازه تر

 

زاری هر کس ز هشیاری اوست

چشم خشکیده نگردد هیچ تر

 

عالم دل داده گی هشیاری است

هر که او دلداده تر هشیار تر

 

سوم اردیبهشت 1388

اتاوا

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!