امروز

دیگر نمیترسم از رسیدن روز
 

نمیلرزم از داستان مرموز
 

دیگر ندارم احتیاجی به سلام

از منفوران فتنه  دوز
 

چرا اینهمه شباب و بی غمی
 

خورشید  ز  کجا تابیده امروز
 

قضاوت چشم دیگران تو خالی
 

قلب سنگشان حرفی نمیدهد بروز
 

که ندانم از یار و دوست
 

این قلب شده خود آموز
 

________
 

همه چیز ساده و نورانی
 

بی زجر بی درد مثل مرگی پیروز
 

شاید باشد نشانه آخری
 

تشویش بود از جوانی دیروز
 

باکی نیست از پیری امروز
 

بیاورید  آن  نان وپیاز  وشمشیر
 

که آخرین ماجرا شروع میشود امروز
 

اورنگ             
avril 2009

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!