شعر فردا

بخوا ب دخترم
 

فردا شعر تو را خواهم گفت
 

شعر کوه و کاه
 

زمان گریز بامگاه
 

فریادو زمزمه کوتاه
 

زوزه باد در آشیانه
 

خروش موج شبانه
 

شعر ناتمام مستانه
 

که میخراشد قلب ما را
 

عقب افتاده از زمان
 

پیش افتاده بی پروا به احساس
 

اورنگ
Avril 2009

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!