نبايد وسيله حکومتي مستبد شويم

ما‎ ‎در‎ ‎حزب‎ ‎ملت‎ ‎ايران‎ ‎از‎ ‎سال‎ ۱۳۵۸ ‎در‎ ‎انتخابات‎ ‎شرکت‎ ‎نکرديم‎ ‎و‎ ‎شرايط‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎براي‎ ‎شرکت‎ ‎در‎ ‎يک‎ ‎انتخابات‎ ‎آزاد‎ ‎اعلام‎ ‎کرديم. نظرخود‎ ‎را‎ ‎همچنين‎ ‎در‎ ‎خصوص‎ ‎انتخابات‎ ‎امسال‎ ‎نيز‎ ‎در‎ ‎فروردين‎ ۸۸ ‎اعلام‎ ‎کرديم. بر‎ ‎آن‎ ‎اساس‎ ‎براي‎ ‎انتخابات‎ ‎آزاد‎ ‎يک‎ ‎مبناي‎ ‎سالم‎ ‎در‎ ‎نظر‎ ‎داريم‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎آن‎ ‎احزاب‎ ‎و‎ ‎روزنامه‎ ‎ها‎ ‎و‎ ‎فعالان‎ ‎سياسي‎ ‎آزاد‎ ‎باشند. ما‎ ‎در‎ ‎ايران‎ ‎اين‎ ‎شرايط‎ ‎را‎ ‎نداريم. ازطرف‎ ‎ديگر‎ ‎قانون‎ ‎اساسي‎ ‎موجود‎ ‎مانع‎ ‎از‎ ‎انتخابات‎ ‎آزاد‎ ‎است. نظارت‎ ‎بر‎ ‎انتخابات‎ ‎هم‎ ‎اکنون‎ ‎تبديل‎ ‎به‎ ‎دخالت‎ ‎در‎ ‎انتخابات‎ ‎شده‎ ‎است. کار‎ ‎شوراي‎ ‎نگهبان‎ ‎غيرقانوني‎ ‎است. تمام‎ ‎مجالسي‎ ‎که‎ ‎تشکيل‎ ‎شده‎ ‎از‎ ‎نظر‎ ‎ما‎ ‎اعتبا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!