موسوی: دولت من فرهنگی و فرهنگش غیردولتی است

موسوی: دولت من فرهنگی و فرهنگش غیردولتی است

میرحسین موسوی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری دهم، روز ٣١ فروردین، با
جمعی به نام «اهالی فرهنگ و هنر دیدار» کرد و به آنان گفت که شعارش در
حوزه فرهنگی، «دولت فرهنگی و فرهنگ غیردولتی» است.

وی که در سالن اجتماعات روزنامه اطلاعات سخن می گفت، با اشاره به آنچه
فضای آزاد و چندصدائی می خواند، گفت: «اگر درست باشه که در يک فضای آزاد و
فضائی که چند صدائيست، صدائی که، در فضائی که هنرمند احساس آزادی می‌کند،
ما رشتی داشته باشيم، و پيشرفت داشته باشيم، بايد بترسيم از فضائی که به
اصطلاح محدود شده باشد، و بخواهد اثر بگذارد، بخواهد بر آمرانه بر
خلاقيتهای هنرمندان اثر بگذارد.»

موسوی همچنین بهترین کارهای هنری در ایران را «کاره… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!