ایـران بزرگ – ایرانشهـر سوم

این خاک ایران زمین، که بود، جاودان، ای راستار
    بر هر چند وقتی، دلیری، بر افزاید، بر شکوهش، ای راستار

این مملکت، ایران بزرگ ، گویندش ایرانشهر سوم
    همان خاکی باشد، در بدن کوروش، و در قلب داریوش، ای راستار

این قلب ما، که عشق وطن، در ان می تپد
    این تپش خداوند باشد، ای برادر من، این ایران تو، ای راستار

گویند، که ایران ضعیف بود، و لیکن بس خوابیده است
    از من شنو، ای دوست، گر خواب باشد، بیدارش کنم، ای راستار

روح من، روح ایران بود، پاک، و بدون خرافات
    فراموشت مکن، ای هم وطن، این ایران تو، و این ایران من، ای راستار

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!