غروب

چه غروب دلپذیری
 

نسیمی ندائی گریزی
 

گل قرمز پر رنگی
 

بر کشیده از قلب عاشقی
 

چه وقت لذیذی
 

تاریکی شب سفیدی
 

چرا از عشق میگریزی
 

با کمی صبر و حوصله میبینی
 

در چشمهایش نور امیدی
 

آینده أی  افقی طلوعی
 

اورنگ               
Avril 2009

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!