بي خواب

خواب  در بستر من بيدار است

پيله مي بندد  روياي تو  باز

هوس  آلوده  و خيس بر تنم

چشم  شب تيره  و کور

چشم  دل اما….هوشيار  است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!