اعـدام دل ارا دارابی – پس از قـول دو ماه تعویق

از خداوند پرسیدم، کاین عدالت چیست
  که دو ماه وقت داده شد، و لیکن این اعدام، پس عدالت چیست

خداوندا گفتا، این عدل من، عدل الهی ست
  تو نمی فهمی ان را، بر من شنو ای بنده، کاین عدالت چیست

خون او خون جوان، ولیکن در احمقیت و بچگی
  ریخته شد بر جنایتکاران، ان ابلهان، بر من تو گویم، کاین عدالت چیست

گویند من خداوند باشم، و لیکن ای بنده، من یادم نرود
  کاین دولت اسلامی بی ثبات چیست، من به تو گویم، کاین عدالت چیست

یادت نرود، که در روز قیامت، ان اتشی که من بر پا کرده ام
  اول و اخر، این علما را خواهد سوزاند، بر جهنم روند، کاین عدالت چیست

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!