رقص عاشقان فرسوده

آخر شب کنار بار
 

رقص عاشقان فرسوده
 

در همهمه بیتوافتی در غبار
 

آواز غمگین  رفته از خاطره
 

ترنم از خراشی بر گیتار
 

مستان پی خاطره ای گمشده
 

نگاهی که میفروشد این تبار
 

پی اشک مردی بی واهمه
 

بنوش پیکی دگر ای یار
 

تا که این شب بشود افسانه
 

بخوان آهنگی که ندارد آزار
 

بجزلرزش قلب پر بهانه
 

اورنگ                
Avril 2009

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!