محسن رضایی: مسیر احمدی نژاد رو به پرتگاه است

آقای رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران است و چهره ای متعلق به جناح اصولگرا شناخته می شود، عملکرد دولت آقای احمدی نژاد را پراشتباه توصیف کرد و گفت:”اگر چه دولت نهم دستاورد هایی داشته است اما اگر این مسیر ادامه پیدا کند همین دستاوردها نیز از میان خواهد رفت.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!