همنام منیژه

برای میترا

 

ای سرای سینه ی من از دم گرم تو روشن

روی و لبخند لطیفت نوتر از گلهای گلشن

بی حضور پرتو تو؛ ای امید زندگانی

قلم و نغمه و دفتر همگی سرد و سترون

شور و شوق زندگانی شعله می کشد به قلبت

از سر صبح فوردین تا به زمهریر بهمن

چو تبسمی نمایی ابر غصه ها گریزد

گل خنده می شکوفد به دل و به کوی و برزن

تو بخند که شادمانی به خوش آمد دهانت

ز افق تا بیکرانه همچنان کشیده دامن

با همه حسن لطافت ز درشتی زمانه

تو چنان توان گرفتی که شدی چو کوه آهن

تو که اسطوره ی عشقی و بری نام منیژه

روز من بدون رویت تیره تر ز چاه بیژن

 

 

دوازدهم فروردین ماه 1388

اتاوا

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!