امروز بهانه ای است

امروز بهانه ای است:

تا جاسوسی

امروز بهانه ای است:

تا مزدوری

امروز بهانه ای است:

تا رقص تازیانه

امروز بهانه ای است:

تا آویختن طناب دار

امروز بهانه ای است:

تا وحشت ترافیک اختناق

امروز بهانه ای است:

تا عکس خانوادگی کنار قارچ اتم

امروز بهانه ای است:

تا پشتیبانی از محیط زیست برابر انتخابات

امروز بهانه ای است:

تا خاموشی جهنم با پف

امروز بهانه ای است:

تا من

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!