این هـدف چیست – ان نشانـه کجاست

ز این ره زندگی، من می دانم هدف چیست، و لیکن نشانه کجاست
هر قدمی که بر می داریم، قدمی دگر پشت ان، و لیکن ای دوست، ان نشانه کجاست

در هر جهت، راه دگر باز شده، و لیکن ای دوست
ایا می دانی که جهت تو کجاست، و ان هدف کدام، و این نشانه کجاست

بر هر دلی، گذاشته شده، ان هدف مطلق
ان را یاب ای دوست، هدف زنگی ات باشد، بر ان جهت کن، و این نشانه کجاست

راه خداوند، راه تو باشد، این فراموشت مکن
ان را جو، در بر گیر، بر خود مهمانش کن، با جهت، و این هدف، و ان نشانه کجاست

در سخنی اخر، گوش بده، بر نوای خداوند
که در دل توست، راهنمایت باشد، و این هدف، و ان جهت، و ان نشانه کجاست

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!