مولانا

اجرأی آهنگ مولانا توسط گیتی‌ پاشایی در شو پنجره‌ها در سال ۱۳۵۵

پير منم جوان منم
تير منم كمان منم
دولت جاودان منم
من نه منم نه من منم
سرو من اوست در چمن
روح من اوست در بدن
نطق من اوست در دهن
من نه منم نه من منم
زين واقعه مدهوشم
با هوشم و بي هوشم
هم ناطق خاموشم
هم نوح خموشانم
زان رنگ چه بي رنگم
زان طره چه آونگم
زان شمع چو پروانه
يارب چه پريشانم
هم ساقي و هم مستم
هم فرقم و هم بختم
هم محنت و هم بختم
هم دردم و دمانم
هم خونم و هم شيرم
هم طفلم و هم پيرم
هم چاكر و هم ميرم
هم اينم هم آنم
هم اينم هم آنم
هم اينم و هم آنم
يارب چه پريشانم

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!