وضعیت سیاه

وضعیت غریبی ست

از چهار به پنج

از پنج به نا امنی کامل پناه می بریم

دارد دوباره جهان از دستم می رود

 

بر دهان روزنامه ها ماسک چسبانیده اند

و مردم از ترس خوک ها لبخندشان را قورت داده اند

تنها من از دست دستهای خالی

من و مردی که پا و

زیر لب آرامی سیگارش را می کشد

در خاک فرو می رویم

 

من هوای تو را همیشه محکم نگه داشته بودم

دور از تضاهرات خوک ها

ترکش و عطر عزیز سرب

و منقار پرندگان تب دار

 

وضعیت غریبی ست

دارم فرو می روم

 

با ظرف های نشسته حرف می زنم

نامت را برایشان تکرار می کنم

برای خانه تنها

خانه تنهاست

من و خانه

ما هرسه  تنهاییم

و به سختی نفس می کشیم

در خاک فرو می رویم

 

به زودی

ما همگی ازچشم ها

دست ها

عکس ها محو می شویم

 

وضعیت غریبی بود

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!