احساس گذشته

شبه درختان تاریک

پوشش این ماه آبی را چه احساسی بود

بوسیدن این نسیم

دور از آن یار آهو چشم راچه احساسی بود

ستارگان دور دست

روشنی راه تاریک راچه احساسی بود

در میان این هیاهو

سکوت کتاب آسمانی راچه احساسی بود

کشف راز هستی

آن جوان آشفته راچه احساسی بود

دفن یاد عشق

این تفاوت خواسته راچه احساسی بود

اورنگ
Mai 2009

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!