ثـروت … و یا، قـدرت

ز درگاه الهی، پرسیدم، ای خدایا
  در ره ثروت روم، مال بجویم، ای پروردگار، و ای خدایا

گهی این گفت، و گه دگر ان، که قدرت بس برتر باشد
  گفتم ای خداوند، این بنده نداند، کاین قدرت بجوید، و یا ثروت، ای خدایا

در این چشمان، گر نابینی بود، هر خرد، انباشته گشته
  لیکن ای پروردگار، بر من گو، این قدرت است نیاز من، و یا ثروت، ای خدایا

خداوند، دید این بنده بدبخت، در حال ندانی
  گفت ای فرزند، نه ثروت جو، و نه قدرت، مرا جو، این پروردگارت، ای خدایا

گر من صحیح بینم، که تو عاقلی، و سر افتاده
  هم ثروتت دهم، و هم قدرت، در راه الهی، ای پروردگار، و ای خدایا

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!