صورت پرستی

آن دم قدسی کجا شد تا دمد روحی به من

کز نواهایش به رقص آیم میان انجمن؟

چون توانم نام آن آرام جان آرم به لب

کو در آغوشم کشد هر روز و شب بی پیرهن؟

از درون سینه حتی پا فراتر می نهد

تا میان جان رود؛ وآنجا گزیند خوش وطن

پاک و پالوده چرا خواهد چنین آلوده را

وانشسته با دم او بی خود و فارغ ز تن

از فراق دلبر است چهری خروش جان ما

چون که روی گل درآرد بلبلی را در سخن

بلبل از دوری دلبر سر دهد افغان و آه

یاد دلبر تا رود بر روی گل اندر چمن

در ورای هر چه پیدا صورتی پنهان بود

عاشق آن صورت است این فیلسوف و آن شمن

 

چهاردهم اردیبهشت 1388

اتاوا

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!