قوه قضائیه: دادگاه تجدید نظر صابری هفته آینده برگزار می شود

وقتی سخنان آقای جمشیدی تمام شد، محمد مصطفایی وکیل دلارا دارابی که در جلسه حاضر بود گفت که چنین چیزی به وی اعلام نشده است بنابر این قوه قضائیه باید در این زمینه توضیح بدهد که آقای جمشیدی در پاسخ گفت:”اگر شما ادعایی دارید باید در مرجع قضایی مطرح شود.” یکی از خبرنگاران هم از سخنگوی قوه قضائیه پرسید با توجه به نظر رئیس قوه قضائیه و عدم حضور خانواده و وکیل خانم دارابی در حین اجرای حکم ، تخلفی صورت گرفته است که آقای جمشیدی گفت: “در این پرونده هنوز به این که تخلفی صورت گرفته باشد نرسیده ایم اگر هم شکایتی در این رابطه وجود دارد می توانند مطرح کنند تا رسیدگی شود.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!