انتخابـات ازاد یا خیمـه شـب بـازی

ای خداوندا، در این ایران ما
باشد انتخاباتی، در ره رهبری، این رئيس جمهر، برای ایران ما

گویند، دموکراسی باشد، و ازادی برای این ملت
لیکن ای دوست گرامی، گر این دموکراسی باشد، و ازادی، این مردم بدبخت ما

گویند، هر کس می تواند، شرکت در ان جوید
لیکن ای مرد مروت، ای یار معرفت، این دروغی است محض، بر این ایران ما

تو گر نماینده، باشی ز این دستگاه، قبولی
و لیکن، گر تو مخالف باشی ز این دستگاه، نامت نباشد، بر رای، بر این ملت ما

ای برادر من، بر من گو، این انخابات است، و یا خیمه شب بازی
خداوند عاقبتت را به خیر کند، خود را گول مزن، مردم می دانند، این حیله و دسیسه است، بر این ایران ما

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!