ما به دنبال پيشرفت و تعالي همهجانبه مادي و معنوي كشوريم

احمدی نژاد: مطمئنم با استعدادهاي عميق و والاي انساني جوانان و نوجوانان خواهيم توانست همه قله‌ها را فتح كنيم؛چرا كه ما از تبار رستم و آرش و فرهاديم    

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!