دوازده اصل ائتلاف ملی

هفته ی پیش گزارشی از دوازده اصل منتشر شد که از حرکتی پی گیر واستوار برای ایجاد یک ائتلاف ملی خبر می داد. در زیر دوازده اصل ائتلاف ملی را می خوانید

اصل یک: حفظ یکپارچگی سرزمین و استقلال ایران
اصل دو: پذیرش مفاد منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن
اصل سه: حاکمیت قانون برخاسته از اراده آزاد مردم
اصل چهار:تغییر قانون اساسی و حذف اصل های مغایر با حاکمیت ملت
اصل پنج: جدایی دین از حکومت
اصل شش: تاکید بر دموکراسی، حقوق بشر و آزادیهای اساسی
اصل هفت: تاکید بر حقوق برابر همه اقوام ایرانی
اصل هشت: تاکید بر برابری حقوق زن و مرد
اصل نه: رفع هرگونه تبعیض از لحاظ جنسیتی، نژادی، قومی عقیدتی و مذهبی
اصل ده: پاسداری از زبان پارسی که بن مایه فرهنگ، یکپارچگی و هویت تاریخی وملی است، با احترام و پذیرش دیگر زبان های رایج در سرزمین ایران
اصل یازده: نفی هرگونه خشونت و شکنجه اعم اینکه از مجاری قانونی یا خودسرانه اعمال شود
اصل دوازده: توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی همراه با گسترش عدالت اجتماعی و نفی هرگونه بهره کشی

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!