قیـاس ضـد و نقیـض – معنـای ان چیـست

از خداوند پرسیدم، کاین قیاس ضد و نقیض، چیست
کاین روزی نوجوانی کشته، و لیکن قاتلی باشد ازاد، ای پروردگار، کاین قیاس ضد و نقیض، چیست

روزی دگر دیدم، فرزندی بی گناه، در اغوش مادری درمانده
جان از تنش بیرون رود، ای خداوندا، این عدل الهی کجاست، و این قیاس ضد و نقیض، چیست

ای پروردگار، بس می دانم، کاین عدل و عدالت تو، نیست بر ما پیدا
لیکن ای ایزد تعالی، این بنده تو نداند، کاین محبت الهی کجا رفته، و این قیاس ضد و نقیض، چیست

هر روز که می گذرد، ادمی دزد و جنایتکار، در این دنیا
بر برده می کشد، اسیر می کند، ادمی دل پاک، و خوش نام را، ای یزدان بزرگ، کوست این عدالت، و این قیاس ضد و نقیض، چیست

هر دمی که بر می دارم، از خود بس پرسم، که ای داد الهی، کاین دنیای عالم، معنایش چیست
این خداوند، بر من داد پاسخ، که ای بنده، تو نمی فهمی، من خدایم، بس می دانم، کاین قیاس ضد و نقیض، چیست

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!