تجـزیه ایـران عزیز – پیغـام به دشمنـان ایـران

پس از خواندن این بلاگ از خانم مریم حجت، و مزخرفاتی که نماینده کنگره امریکا از ایالت کالیفرنیا، جین هارمون، در مقابل AIPAC بیان کرد، من تصمیم گرفتم که این قطعه کوتاه را برای دشمنان ایران بنویسم، و بهشان یاد اوری کنم، که خیلیها قبل از انان فکر تفکیک و تجزیه ایران را کرده اند، و همه به خاک و خاکستر کشیده شده اند. ما ممکن است که با این رژیم کنونی مخالفت کنیم، ولی تفکیک و تجزیه ایران در لیست هیچ ایران پرست نیست! – السلام، و السلام – مرگ بر تمام دشمنان ایران!

 

از هر دری، امد این شهاب، و این اتحاد
کاین ایران، همیشه سرفراز، دشمنش نابود، و بر این اتحاد

گویند ایران ضعیف بود، در هر امور، و در هر نگار
و  لیکن ای دوست، هر ایرانی، در قلبش متحد، حتی گر رنج باشد، بر این اتحاد

ز این رژیم کنونی، درست است، که مایه بس مایوسی
و لیکن ای دوست، ما ایرانی، و این ایران ما، جدایی نیفتد در وطن، و بر این اتحاد

دشمنان ما، در هر مشکلی، بس جویند سؤ استفاده،  و تجزیه
و لیکن ای دوست، هیچ مشکلی، بس نباشد عظیم، موجب رسوایی، و جدایی، بر این اتحاد

ز این اخر سخن، این را بدان، ای دشمن ایران زمین
قبل از تو، بس امده اند، و بر خاک رفته اند، و این ایران زمین بر پا، و ان ریشه اش بر جا، و بر این اتحاد

*          *          * 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!