داشتـن امیـد – در لحـظه ناامیـدی

از در هر حیات، گر تو روی تو، ای دوست فراموشت کن
  هر دری بسته شود، دگر دری باز، همه وقت و همه جا، فراموشت مکن

نا امیدی، گر باشد در دلت، هیچ مگذار رخنه این غم
  عمری می گذرد، هر لحظه غنی باشد، هر هدیه بر ان، فراموشت مکن

در این عالم زندگی، هر نیکی، و در قلب هر بدی، باشد بسی اشکار
  لیکن ای رفیق، عشق زندگی، و محبت دوستان، سرفرازت کند، فراموشت مکن

روح الهی، در هر دل، میزند تپشی، از اخرت و عاقبت
  لیکن ای مرد خردمند، گوش بده بر ان، انکارش مکن، بدان ان روح الهی، فراموشت مکن

در اخر این، هر صفتی، کم وکسر، باشد اینجا و انجا
  لیکن ای مرد مروت، ای رفیق معرفت، ارزش خود دان، خدایت را یاب، فراموشت مکن

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!