رهبر ایران: آنچه در مورد وضع کشور می گویند خلاف واقع است

آیت الله علی خامنه ای که به کردستان سفر کرده است، روز سه شنبه ۲۲ اردیبهشت (۱۲ مه) در یک سخنرانی عمومی در سنندج گفت: “چیزهایی را که انسان می شنود، باور نمی کند که از زبان نامزدها از روی صدق و صفا خارج شده باشد”.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!