زمان تشویش

گرمی این بستر آخرین پناه
 

تاریکی پرده پوششی بر گناه
 

دست لرزان پی یک حامی
 

عشق فرسوده را چه مانده باقی
 

جاذبه تنهائی راهی برای فرار
 

از  سنگدلان این دنیای بیقرار
 

باز میگیرم بار تقدیر را بدوش
 

ترس را میگریزم با خروش
 

زیر باران گرم   تشنه محبتم
 

بانگاهی پر ولع گشنه مروتم
 

ناله و شکوه ناجی دل ریش
 

عقل و تدبیر ن چاره تشویش
 

اورنگ
Mai 2009

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!