کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید، ایران باید هفت تن از رهبران محبوس جامعه بهائیان را به سرعت آزاد کند و یا بی درنگ آنها را محاکمه کند تا بتوانند در یک روند منصفانه و علنی در مقابل اتهام‌های جدی که علیه‌شان مطرح شده از خود دفاع کنند. امروز اولین سالگرد حبس شش تن از این اشخاص است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز با انتشار اطلاعیه‌ای خوستار آزادی بدون هیچ قید و شرط و فوری شش تن از رهبران بهاییان شد. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!