ایـن راه – ایـا راه درسـت

 از هر دری می نگری، دری دگر، در جلویت باز
کاین ره گر باشد درست، و ان ره دگر گمراه، ای پروردگار، کدام ره، باشدت باز

از عقل و خرد، هر رهی بود، پر ز امید
و لیکن ای دوست، هر رهی گر باشد مستقیم، ممکن است تله ای، ای پروردگار، کدام ره، باشدت باز

در اغوش مادر، پرورده شده ام، در ره ایمان
و لیکن ای برادر، گر تو نیابی ان ره ایزدی، هیچ پیشرفت نباشد، ان بدان، ای پروردگار، کدام ره، باشدت باز

در سخن این دل، باشد بس انتظارات، در ره عظمت
و لیکن ای مرد محبت، قدمت را راست کن، هیچ کج مرو، بس دان، راه تو باشد راه الهی، ای پروردگار، کدام ره، باشدت باز

در اخر سخن، این ایمان، بس شود پیدا، بر ان کس، و بر همه چیز
این راه من نباشد، ای دوست، و لیکن گر ایزد گوید، باشد ره من، ای پروردگار، کدام ره، باشدت باز

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!