تسهيلات ويژه دولت براي خانم سلطنتطلب!

 همسر مرحوم دکتر فاطمي که اين روزها از طرفداران پر و پا قرص رئيس دولت نهم و معاون مهربان ايشان است

 نامبرده از تاريخ 29/1/88 جهت پيگيري مسايل حقوقي و املاك شخصي در ايران به سر مي‌برد

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!