تهران، بیتفاوتی به جای تب انتخابات

خانم مسن که بالاخره یک مجله پیدا کرده، در حالی‌که درون کیف دستی‌اش دنبال کیف پول می‌گردد، بی‌مقدمه می‌پرسد: «مگر می‌خواهید رای بدهید؟ حوصله داریدها! با این کاندیداهای افتضاح.»

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!