ضماد

گاه با خود میاندیشم

با اینهمه رنج هایی‌ که برده ام

چگونست که زندگی‌‌ام را نمرده ام؟

***

از سر ناچاری،

 چار چیز را در هاون میکوبم:

دو نت گمشده از اجرای گمنام کنسرت ویلنسل

چند هق هق فرو خورده

چشم اندازی سرد و تاریک از نیمه شب

ورق پاره‌های اشعار نیمه تمام….

آنها را خوب میسایم

و از اینهمه ضمادی میسازم برای این زخم کهنهٔ ناسور

که غرش دردهایش در فضای اجتناب ناپذیر پشیمانی

طنین می‌ افکند

قدر همه چیز را دانسته ام، حتی رنج هایم

و خاموش میخوانم:

من درد میکشم…پس هستم

 

مارچ ۲۰۰۹

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!