پرتو یار

ما چو کاهیم و کهن دلدار ما چون کهربا

که ز مغناطیس او هرگز نمی گردیم جدا.

دم به دم در جوی عشق او روانیم همچو آب

می وزیم آسیمه سر بیخود ز خویش و دردها.

آتش صد شور می توفد به کنه جان ما

ما بدو مشغول و او دیوانه اندر عشق ما.

گرمیِ خورشید خاور می رسد از کیش مهر

او کجاا احوال ما داند که شد از دل رها؟

ما درین سردابه می سوزیم و دودی بر نخاست

با چنین شعله که می جوید علاج آب را؟

با همه خاموشی و افسرده گی ای بوالعجب

عالم پیدا کند دریوزه گی شمعی ز ما.

لاف عشقی می زند چهری به گاه بامداد

پرتو یارم شُدستش شاید اینک رهنما.

بیست و چهارم اردیبهشت1388

اتاوا

شدستش: شده است او را

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!