پیمان نامه میرحسین برای حفظ حقوق شهروندی

پیمان نامه میرحسین برای حفظ حقوق شهروندی

بیانیه
حقوق بشر و حقوق شهروندی مهندس میر حسین موسوی منتشر شد. موسوی در این
بیانیه بر رعایت حرمت و کرامت انسان ها و رعایت حقوق بشر تاکید کرده و
دیدگاه ها و اعتقادات خود را در این زمینه به صورت مشروح بیان کرده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!