پـایداری کـردن – در ره موفقیـت

از هر دری که نگری، در لابلای این زیستن
  در ترحم، ای مرد مروت، کلامت باشد پشتبانه، در این عالم زیستن

هیچ مگذار، که روش معرفت، در روانت کسر شود
  در هر حکمت و قدرت، اسان است، که بنای انسانیت پایمال، در این ره زیستن

نام تو، و اسم مردانگیت، در چشم همه، پر ز گهر
  ولیکن ای دوست، در ره موفقیت، مگذار پایمال، ات حیسیت، در این ره زیستن

خداوند، یار و یاورت، و لیکن مگذار در چشمه راستی
  عاقبت بر زندگی، و کمان در راستی، پایمال شود، بر این عالم، در این ره زیستن

در اخر سخن، پایداری کن، و بدان که در این ره
  پایداری و استواری، در ره این برنامه، به صد ها جاوید بود، و موفق، در این ره زیستن

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!