مسئولیت گم شدۀ انقلاب فرهنگی

 محمود دولت آبادی، نویسندۀ سرشناس ایرانی که از میرحسین موسوی حمایت می کند، ناگهان به عبدالکریم سروش حمله کرد و او را یکی از مسببان انقلاب فرهنگی دانست و بدین ترتیب باعث شد که خاطرات تلخ انقلاب فرهنگی، و به دنبال آن، پرسش هایی در مورد مسئولیت وقایع، برای چندمین بار، مطرح گردد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!